ប្រភេទ - ការបង្កើតឡើងវិញ

ការកសាងការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃអាយឌីអាយ -១១ ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលពួកគេចូល។