ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរទិញទំនិញ

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានអំពីការដើរទិញឥវ៉ាន់និងការធ្វើដំណើរនិន្នាការ។ ចុច​ទីនេះ ដើម្បីផ្ញើគន្លឹះព័ត៌មានអំពីការទិញទំនិញពេលធ្វើដំណើរ។

ទេសចរណ៍ការ៉ាប៊ីនមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើដំណើររដូវក្តៅ

ទិន្នន័យពីបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការទេសចរណ៍ការ៉ាបៀនបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរនៃការធ្លាក់ចុះដែលបានចាប់ផ្តើមនៅ ...