ប្រភេទ - ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម

ព័ត៌មានអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្មធ្វើដំណើរ

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរអាជីវកម្មសាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍កិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនការធ្វើដំណើរលើកទឹកចិត្តនិងច្រើនទៀត។ ចុច​ទីនេះ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានសាជីវកម្ម