ប្រភេទ - ការធ្វើដំណើរ

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កូរ៉េរំពឹងថាប្រាក់ចំណេញនៅត្រីមាសនេះ

វាមិនមែនចរាចរអ្នកដំណើរទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ទេ។ នេះជាការពិតណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូង…