ប្រភេទ - ការពិភាក្សាទេសចរណ៍

ការសន្ទនាលើប្រធានបទទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍

សំ​ភា​ស​ន៍

ក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍អាហ្វ្រិក៖ ទេសចរណ៍គ្មានឧបសគ្គឥឡូវនេះ!

រដ្ឋសមាជិកទាំងប្រាំមួយនៃសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើត (EAC) បានរៀបចំពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់លើកដំបូងរបស់ពួកគេ...