ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍អប់រំ

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍។ សាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យសិក្ខាសាលានិងសាស្រ្តាចារ្យដែលដំណើរការវា។ចុច​ទីនេះ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានអប់រំ

ទីក្រុងរ៉ូមមានស្ពានថ្មី៖ គម្រោងដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់របស់មីឆែលហូឡូឥឡូវ…

ទីក្រុងរ៉ូមមានស្ពានថ្មីមួយឬជាផ្នែកមួយនៃវាដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងពេលវេលាកត់ត្រាដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់ ...