ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យសាធារណៈ

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍និងវិស័យសាធារណៈក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍។

ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដើម្បីងាយស្រួលថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដាសម្រាប់ជនជាតិកាណាដាដែលទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញ

នៅថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដាវេលាម៉ោង ១១ ៈ ៥៩ នាទី EDT បានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងពេញលេញដល់ប្រជាជនកាណាដានិងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នឹងត្រូវបានលើកលែងពី ...