ប្រភេទ - ការប្រជុំ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អ៊ូសបេគីស្ថាន

អ៊ូសបេគីស្ថាន ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាសន្និបាត UNWTO លើកទី២៥

សមាជិកបានបោះឆ្នោតឱ្យប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាសន្និបាត UNWTO លើកទី២៥ ដែលគ្រោងនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅឆ្នាំ២០២៣...