ប្រភេទ - ដំណើរផ្សងព្រេង

ការសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃហាស៊ីដគម្រប់ ១៩ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងទស្សនា Serengeti …

សមាគមប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍តង់ហ្សានី (TATO) បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលសំណាកគំរូថ្មីអាយឌី - ១៩ នៅឯ…