ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានស្តីពីនិន្នាការទេសចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងចីរភាព។ ចុច​ទីនេះ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើដំណើរនិងព័ត៌មានទេសចរណ៍ដែលអាចវិលត្រឡប់មកវិញបាន។