ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានស្តីពីនិន្នាការទេសចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងចីរភាព។ ចុច​ទីនេះ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើដំណើរនិងព័ត៌មានទេសចរណ៍ដែលអាចវិលត្រឡប់មកវិញបាន។

ការព្យួរពន្ធពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមហ៊ុនប៊ូអ៊ីង - អ៊ែរប៊ឺ ...

រហូតមកដល់ពេលនេះពន្ធអាករលើទំនិញផ្សេងៗបានប៉ះពាល់ដល់ជិត ៥០ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមក