ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ធ្វើម្ហូប

ព័ត៌មាននិន្នាការនិងព័ត៌មានអំពីទិសដៅអាហារការធ្វើដំណើរធ្វើម្ហូបភោជនីយដ្ឋានអាហារតាមផ្លូវថ្នាក់ចម្អិនអាហារនិងច្រើនទៀត។
ចុច​ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានជំនួយព័ត៌មានធ្វើម្ហូប។

ទិវាស៊ូស៊ីអន្ដរជាតិឆ្នាំ ២០២១៖ វ៉ាសាប៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាមេរិកច្រើនបំផុត…

សរុបចំនួន ៤៣ មុខផ្សេងៗគ្នារួមជាមួយយីហោ condiment ចំនួន ៥៥ ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានគេវិភាគថាមិនត្រូវបានរកឃើញ ...