ប្រភេទ - |

|

តើ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចិន​មក​វិញ​ទេ? របាយការណ៍​ចំណុច​សំខាន់​ចេញ​ផ្សាយ

បណ្ឌិតសភាទេសចរណ៍ចិនបានចេញផ្សាយ "របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនឆ្នាំ 2021...