ប្រភេទ - ហ៊ីតធី

អ្នកទេសចរសប្បាយចិត្តនឹងកម្មវិធីហាវ៉ៃសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ

អ្នកទេសចរស្ទើរតែទាំងអស់ដែលចូលមកកោះហាវ៉ៃដឹងអំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋហើយយល់…