ប្រភេទ - មនុស្សក្នុងការធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍

ប្រជាជនគឺជាកម្លាំងជំរុញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍។ អ្នកប្រតិបត្តិ, GM, រដ្ឋមន្រ្តី, អ្នកដឹកនាំ, អ្នកដំណើរធម្មតា។ ល។ រឿងនេះនិយាយអំពីមនុស្សដែលកំពុងធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ប្រជាជនដែលមានរឿងរ៉ាវដើម្បីប្រាប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនិងមនុស្សដែលត្រូវការសម្លេងនិងអំពីមនុស្សដែលជាសំលេងរបស់ ការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍។