ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម

ព័ត៌មានអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្មធ្វើដំណើរ

ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរអាជីវកម្មសាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍កិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនការធ្វើដំណើរលើកទឹកចិត្តនិងច្រើនទៀត។ ចុច​ទីនេះ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានសាជីវកម្ម

ក្រុមហ៊ុន Chorus Aviation Inc បានប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមជួយច្រៀងបន្ទរសូមស្វាគមន៍ចំពោះលោកស្រី Gail Hamilton លោក Alan Jenkins និងលោក Paul Rivett មកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួន។