ប្រភេទ - ព្រលានយន្តហោះ

ព័ត៌មានអាកាសយានដ្ឋានមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ការអភិវឌ្ឍន៍និងផែនការចុងក្រោយ។ តើព្រលានយន្តហោះដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? ហាងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនិងទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានថ្មី។ កន្លែងព្រលានយន្តហោះសន្តិសុខអាកាសយានដ្ឋាន។ និន្នាការចុងក្រោយបំផុត។