ប្រភេទ - ព័ត៌មានសមាគមធ្វើដំណើរ

ព័ត៌មានអំពីអង្គការនិងសមាគមទេសចរណ៍។
ព័ត៌មានរួមមានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីពីយូអិន។ វី។ ធី។ អេ។ ធី។ ធី។ ធី។ ធី។ ធី។ ធី។ អេ។ អេ។ អេ។ អាយ។ អេស។ អាយ។ ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍អាហ្វ្រិកអាអេអេអេស។ អេ។ ភី។ អេ។ ភី។ អេ។

 

ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកអាកាសចរណ៍របស់អូស្រ្តាលីបានរៀបចំឡើង៖ តើមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរស់បានទេ?

លោកចចវូដស៍ដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់និងយុទ្ធសាស្រ្តអិល។ អេ។ ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍…