ប្រភេទ - ព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្ស

ព័ត៌មាននិងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនិងភាពងងឹតនៃឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍។ចុច​ទីនេះ ដើម្បីដាក់ស្នើព័ត៌មាននិងជំនួយ។

តុលាការអ៊ឺរ៉ុបៈការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកាតព្វកិច្ចមិនរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទេ

សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពង្រឹងលទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកាតព្វកិច្ចក្រោមក្របខណ្ឌបច្ចុប្បន្នគម្រប ១៩ ...