ប្រភេទ - ព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្ស

ព័ត៌មាននិងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនិងភាពងងឹតនៃឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍។ចុច​ទីនេះ ដើម្បីដាក់ស្នើព័ត៌មាននិងជំនួយ។

ដំបូន្មានចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងសហភាពអ៊ឺរ៉ុបចំពោះព្រះរាជាណាចក្រអេស្ប៉ាទីនីបានបន្ទរដោយ…

ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនៅលើបណ្តាញសង្គមត្រូវបានស្តីបន្ទោសចំពោះអំពើហឹង្សានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រអេសវ៉ាវ៉ានីយោងតាម…