ប្រភេទ - សុវត្ថិភាព

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មាននិងសេចក្តីប្រកាសលើបញ្ហានានាដែលរួមមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងការធ្វើដំណើរ។ ធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធឆ្លើយតបរហ័សនៃ SaferTourism ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការដំបូន្មាននិងការដាស់តឿន។

ព័ត៌មានថ្មីៗស្តីពីភាពអាសន្នបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនិងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល។

សូមចុច​ទីនេះ ដើម្បីដាក់ព័ត៌មានជំនួយ
សូមចុច​ទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិធីឆ្លើយតបការពារនិងធានាការធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ។