ប្រភេទ - សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

វិធីធ្វើយ៉ាងណាអោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានអានដោយមនុស្សហើយមិនមែន ...

តើអ្នកកំពុងត្រូវបានគេស្គាល់នៅពេលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរឬទេ? ខណៈពេលដែលទីភ្នាក់ងារការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់បានសរសេរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្អមួយ ...