ស្លាក - ប្រទេសអង់គ្លេសថ្មី។

តុបតែងទីផ្សារសំលៀកបំពាក់ស្ថានភាពកំណើនបច្ចុប្បន្នការអភិវឌ្ឍគន្លឹះនិងការសិក្សាខ្សែសង្វាក់តម្លៃ | ម៉ាករ៉ូហ្សែតសម្លៀកបំពាក់ហ្គេនដានសកម្មសម្លៀកបំពាក់បោះពុម្ពផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមទីប្រជុំជន។