ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី

ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍នៅប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ថ្មីៗស្តីពីប្រទេសរុស្ស៊ី។ ព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសុវត្ថិភាពសណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានការទាក់ទាញទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូននៅរុស្ស៊ី។ ព័ត៌មានធ្វើដំណើរម៉ូស្គូ។
ទស្សនាសាំងភីធឺផឺស្បឺក

ប្រទេសរុស្ស៊ីជាផ្លូវការសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសឆ្លងទ្វីបនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាស៊ីខាងជើង។