ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ឡេតូនី

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងឡាតវីសម្រាប់ទេសចរ។ ឡាតវីគឺជាប្រទេសមួយនៅលើសមុទ្របាល់ទិករវាងលីទុយអានីនិងអេស្តូនៀ។ ទេសភាពរបស់វាត្រូវបានសម្គាល់ដោយឆ្នេរធំទូលាយក៏ដូចជាព្រៃស្រោងដែលលាតសន្ធឹង។ រដ្ឋធានីរបស់ឡេតូនីគឺរីហ្គាជាផ្ទះនៃស្ថាបត្យកម្មឈើនិងសិល្បៈគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផ្សារធំទូលាយនិងជាទីក្រុងចំណាស់មួយនៅមជ្ឈិមសម័យដែលមានវិហារ St. សារមន្ទីររបស់រីហ្គៃរួមមានសារមន្ទីរបើកទូលាយអាកាសអ៊ែដឡេនៀលឡាសៀនបង្ហាញគ្រឿងសិប្បកម្មក្នុងស្រុកម្ហូបនិងតន្ត្រី