ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍កូសូវ៉ូ

ព័ត៌មានទេសចរណ៍កូសូវ៉ូសម្រាប់ទេសចរណ៍។ សាធារណរដ្ឋកូសូវ៉ូជាផ្លូវការសាធារណរដ្ឋកូសូវ៉ូគឺជារដ្ឋដែលមានការទទួលស្គាល់មួយផ្នែកនៅភាគអាគ្នេយ៍អឺរ៉ុបដែលមានជម្លោះដែនដីជាមួយសាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ី។

ស៊ែប៊ីនិងកូសូវ៉ូចាប់ផ្តើមដំណើរការជើងហោះហើរត្រង់រវាងប៊ែលក្រែននិង…

ការហោះហើរត្រង់រវាងបេឡារុស្សនិងព្រីស៊ីណាត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមឆ្នាំ ១៩៩៨-១៩៩៩ នៅកូសូវ៉ូ…