ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើរប៉ូឡូញ

ប៉ូឡូញធ្វើដំណើរនិងព័ត៌មានទេសចរណ៍សម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ប៉ូឡូញជាផ្លូវការសាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាល។ វាត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែករដ្ឋបាលចំនួន ១៦ ដែលមានផ្ទៃដី ៣១២.៦៩៦ គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងមានអាកាសធាតុតាមរដូវកាលយ៉ាងច្រើន។