ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ប៊រុនឌី

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងប៊ួរុនឌីសម្រាប់អ្នកទេសចរ។ ប៊ូរុនឌីជាផ្លូវការសាធារណរដ្ឋប៊ូរុនឌីគឺជាប្រទេសដែលគ្មានដីនៅជ្រលងភ្នំហ្គ្រេតរីដែលជាកន្លែងដែលតំបន់ Great Lakes និងអាហ្វ្រិកខាងកើតបានជួបជុំគ្នា។