ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ហ្កាណា

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ហ្កាណាសម្រាប់អ្នកទស្សនា។ ប្រទេសហ្កាណាជាផ្លូវការសាធារណរដ្ឋហ្គាណាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្តោយឈូងសមុទ្រហ្គីណេនិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅក្នុងអនុតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច។