ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើរអូម៉ាន

ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍សម្រាប់ប្រទេសអូម៉ង់សម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ចុងក្រោយនៅអូម៉ង់។ ព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសុវត្ថិភាពសណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានការទាក់ទាញទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូននៅអូម៉ង់។ ព័ត៌មាន Muscat ទេសចរណ៍

អូម៉ង់ជាផ្លូវការស៊ុលតង់នៃអូម៉ង់គឺជាប្រទេសអារ៉ាប់មួយនៅលើឆ្នេរភាគអាគ្នេយ៍នៃឧបទ្វីបអារ៉ាប់នៅអាស៊ីខាងលិច។ សាសនាផ្លូវការរបស់សាសនាគឺឥស្លាម