ប្រភេទ - ផ្លូវអ៊ីស្តាតទីស

ព័ត៌មានពីការធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ពី St. Eustatius ដែលជាកោះហូឡង់ដ៏តូចមួយនៅតំបន់ការ៉ាប៊ីន។