ប្រភេទ - ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើររបស់កូឡុំប៊ី

ដំណើរកម្សាន្តនិងព័ត៌មានទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីសម្រាប់អ្នកទេសចរ។ កូឡុំប៊ីជាផ្លូវការសាធារណរដ្ឋកូឡុំប៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃអាមេរិកខាងត្បូងដែលមានទឹកដីនិងទឹកដីនៅអាមេរិកខាងជើង។