ប្រភេទ - ព័ត៌មានទេសចរណ៍ឥណ្ឌា

ព័ត៌មានទេសចរណ៍ឥណ្ឌានិងទេសចរណ៍សម្រាប់អ្នកទេសចរ។ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ីខាងត្បូង។ វាជាប្រទេសធំជាងគេទី ៧ តាមតំបន់ដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី ២ និងមានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ឥណ្ឌានឹងបញ្ចប់ស្ពានផ្លូវដែកខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០២២

ស្ពានដែកចេណាបនឹងក្លាយជាស្ពានផ្លូវដែកខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងបញ្ចប់នៃ ...