ប្រភេទ - ព័ត៌មានធ្វើដំណើររបស់អ៊ូបេគីស្ថាន

ព័ត៌មានធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍សម្រាប់អ៊ូបេគីស្ថានសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងអ្នកជំនាញធ្វើដំណើរ។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍ថ្មីៗស្តីពីអ៊ូបេគីស្ថាន។ ព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសុវត្ថិភាពសណ្ឋាគាររមណីយដ្ឋានទាក់ទាញទេសចរណ៍និងដឹកជញ្ជូននៅអ៊ូសបេគីស្ថាន។ ព័ត៌មានទេសចរណ៍ Tashkent