ព័ត៌មានខ្សែ

អាហារ​សម្រាប់​ទារក​ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​មក​វិញ​ដោយ​សារ​សារ​ធាតុ​សាល់ម៉ូណេឡា

និពន្ធដោយ កម្មវិធីនិពន្ធ

សេចក្តីសង្ខេប

• ម៉ាក៖ Abbott

• ផលិតផល៖ ផលិតផលម្សៅសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើត

• ក្រុមហ៊ុន៖ Abbott

• បញ្ហា៖ អាហារ – ការចម្លងរោគអតិសុខុមប្រាណ – ផ្សេងទៀត; អាហារ - ការចម្លងរោគអតិសុខុមប្រាណ - Salmonella

WTM London ឆ្នាំ ២០១៩ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 7-9 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ ចុះឈ្មោះ​ឥឡូវនេះ!

• ប្រភេទ៖ ផលិតផលសម្រាប់ទារក

• អ្វីដែលត្រូវធ្វើ៖ កុំប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់ លក់ បម្រើ ឬចែកចាយផលិតផលដែលប្រមូលមកវិញ

• ទស្សនិកជន៖ សាធារណៈជនទូទៅ; សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងស្ថាប័ននានា

• ចំណាត់ថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់៖ ថ្នាក់ទី២

ផលិតផលដែលរងផលប៉ះពាល់

ម៉ាកផលិតផលទំហំUPCកូដ
អាបុតSimilac Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក658 ក្រាម0 55325 00076 1លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក964 ក្រាម0 55325 00163 8លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Advance ជំហានទី 2 ម្សៅរូបមន្តទារកដែលសំបូរជាតិដែក និងជាតិកាល់ស្យូម658 ក្រាម0 55325 00077 8លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Advance ជំហានទី 2 ម្សៅរូបមន្តទារកដែលសំបូរជាតិដែក និងជាតិកាល់ស្យូម964 ក្រាម0 55325 00164 5លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Alimentum ជំហានទី 1 Hypoallergenic Infant Formula Powder400 ក្រាម0 55325 00061 7លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Human Milk Fortifier Powder២ គុណ ៦៥០ ក្រាម0 55325 54598 9លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក227 ក្រាម0 55325 00260 4លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក584 ក្រាម0 55325 00281 9លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក658 ក្រាម0 55325 00249 9លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក859 ក្រាម0 55325 00283 3លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក964 ក្រាម0 55325 00254 3លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក1134 ក្រាម0 55325 00306 9លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 2 ម្សៅរូបមន្តទារកដែលសំបូរជាតិដែក និងជាតិកាល់ស្យូម584 ក្រាម0 55325 00286 4លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 2 ម្សៅរូបមន្តទារកដែលសំបូរជាតិដែក និងជាតិកាល់ស្យូម658 ក្រាម0 55325 00256 7លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 2 ម្សៅរូបមន្តទារកដែលសំបូរជាតិដែក និងជាតិកាល់ស្យូម859 ក្រាម0 55325 00288 8លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Pro-Advance ជំហានទី 2 ម្សៅរូបមន្តទារកដែលសំបូរជាតិដែក និងជាតិកាល់ស្យូម964 ក្រាម0 55325 00258 1លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Sensitive (Lactose Sensitivity) ជំហានទី 1 ម្សៅម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក638 ក្រាម0 55325 00121 8លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Total Comfort ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក227 ក្រាម0 55325 62662 6លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Total Comfort ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក638 ក្រាម0 55325 62660 2លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  
អាបុតSimilac Total Comfort ជំហានទី 1 ម្សៅទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកដែលមានជាតិដែក964 ក្រាម0 55325 00165 2លេខកូដឆ្នោតទាំងអស់ដែល៖ - លេខ 2 ខ្ទង់ដំបូងមានចាប់ពី 22 ដល់ 37; AND - មាន K8, SH, ឬ Z2; និង - មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ 1APR2022 ឬក្រោយ  

កិច្ចការ

លោក Abbott កំពុងរំលឹកឡើងវិញនូវផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោទារកម៉ាក Abbott មួយចំនួនពីទីផ្សារដោយសារតែការចម្លងរោគ Cronobacter sakazakii និង Salmonella ។

ផលិតផល​ដែល​បាន​ប្រមូល​មក​វិញ​ត្រូវ​បាន​លក់​ក្នុង​ប្រទេស​។

Wមួកដែលអ្នកគួរធ្វើ

• ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារការទទួលទានផលិតផលដែលប្រមូលមកវិញ សូមទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។

• ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានផលិតផលដែលត្រូវបានប្រមូលមកវិញនៅក្នុងផ្ទះ ឬគ្រឹះស្ថានរបស់អ្នក។

• កុំប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលប្រមូលមកវិញ

• កុំបម្រើ ប្រើប្រាស់ លក់ ឬចែកចាយផលិតផលដែលបានប្រមូលមកវិញ

• ផលិតផលដែលបានប្រមូលមកវិញគួរតែត្រូវបានបោះចោល ឬត្រឡប់ទៅទីតាំងដែលពួកគេទិញ

អាហារដែលមានមេរោគ Cronobacter sakazakii ប្រហែលជាមិនមានរូបរាង ឬក្លិនស្អុយទេ ប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើឱ្យអ្នកឈឺ។ ទោះបីជា Cronobacter sakazakii មិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាទូទៅទៅនឹងជំងឺរបស់មនុស្សក៏ដោយ នៅក្នុងករណីកម្រ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់។ Cronobacter sakazakii អាចបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងចរន្តឈាមដ៏កម្រ និងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល ហើយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរ (necrotizing enterocolitis) និងការពុលឈាម (sepsis) ជាពិសេសចំពោះទារកទើបនឹងកើត។

អាហារដែលមានមេរោគ Salmonella អាចមើលទៅមិនមានក្លិនឬស្អុយប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើឱ្យអ្នកឈឺ។ កុមារតូចៗស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយអាចឆ្លងមេរោគធ្ងន់ធ្ងរនិងពេលខ្លះអាចស្លាប់។ មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អអាចជួបប្រទះរោគសញ្ញារយៈពេលខ្លីដូចជាគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលក្អួតចង្អោររមួលពោះនិងរាគ។ ផលវិបាករយៈពេលវែងអាចរួមមានជំងឺរលាកសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម:

•ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីហានិភ័យសុខភាព 

•ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការរំលឹកឡើងវិញតាមអ៊ីមែលហើយតាមយើងតាមបណ្តាញសង្គម

•មើលការពន្យល់លំអិតរបស់យើងអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងការរំលឹកអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ

•រាយការណ៍អំពីកង្វល់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារឬការដាក់ស្លាក

Bឧទ្យាន

ការ​ប្រមូល​មក​វិញ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ការ​ប្រមូល​មក​វិញ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង។

មានការរាយការណ៍ពីជំងឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមានការរាយការណ៍ពីជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះនោះទេ។

អ្វីដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើ

ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារកាណាដា (CFIA) កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រមូលផលិតផលផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើផលិតផលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រមូលមកវិញ CFIA នឹងជូនដំណឹងដល់សាធារណជនតាមរយៈការព្រមានអំពីការប្រមូលអាហារដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

CFIA កំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាឧស្សាហកម្មកំពុងដកផលិតផលដែលប្រមូលមកវិញពីទីផ្សារ។

ព័ត៌មានទាក់ទង

អំពី​អ្នក​និពន្ធ

កម្មវិធីនិពន្ធ

និពន្ធនាយកសម្រាប់ eTurboNew គឺ Linda Hohnholz ។ នាងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុង eTN HQ ក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii ។

ជាវប្រចាំ
ជូនដំណឹងអំពី
ភ្ញៀវ
0 យោបល់
មតិប្រតិកម្មក្នុងជួរ
មើលមតិយោបល់ទាំងអស់
0
សូមជួយផ្តល់យោបល់។x
ចែករំលែកទៅកាន់...