ទីផ្សារធ្វើដំណើរទៅនិងការពារកុមារដែលមកលេង

វេជ្ជបណ្ឌិតពេត្រុសតាឡូវ -១
លោកបណ្ឌិត Peter Tarlow ពិភាក្សាពីបុគ្គលិកស្មោះត្រង់
និពន្ធដោយ បណ្ឌិត Peter E. Tarlow

One of the most difficult segments of the tourism industry to which to market protect the children or young adult segment, In reality, this segment breaks down into at least four sub-segments, and each of these has its own challenges and opportunities.

Although in most nations the law defines a child as anyone who is not an adult (under 18 years of age) from the perspective of tourism there are major differences between an infant and a teenager.   These differences manifest themselves in not only how we market to them but the products that we offer.   One way to analyze this multivariate market is to divide the child/young adult tourist segment into categories such as:

 •     Infant/diaper travel (newborn to 2 years of age)
 •     Young children travel: (2-10 years of age)
 •     Pre-adolescent travel: (10-13 years of age)
 •     Adolescent travel: (13-17 years of age)

These subdivisions are only approximations and in reality, the travel sociological patterns of each group merge one into the other and also differ one from the other.  They are used here merely as divisions of convenience.

The Child/Young adult/Family travel market is a large one.   According to the (US) Family Travel Association it is estimated that in the United States (and we can assume the same holds true for many other nations) that family travel potentially comprised up to 35% of the total travel market.  Additionally, most of this travel is discretionary travel and often families with young children and adults tend to spend more during their trip than do single travelers or couples traveling without children, According to the US Family Travel Association there are four key factors that are driving this segments of the market’s growth.  They are:

 •     Busy parents want to spend more quality time with their children and travel is one way in which they can accomplish this goal
 •     Travel allows parents to provide educational and life-enhancing experiences and learning in an unstructured and non-judgmental setting
 •     There is an ever-expanding number of family travel products ranging from lodging to restaurant menus and children’s discounts
 •     Grandparent-grandchildren travel produces long-term memories across generations.

Although few travel destinations expressly go after children as the motivator for travel  (exceptions to this rule are locations such as: Anaheim, CA, Orlando, Florida, or Disney Paris) children play a large role in travel and in travel destinations decisions. For example:

 •     Market fragmentation.  The under 18-year old market is not only expansive but highly diverse. The needs of a parent traveling with an infant are different from a parent traveling with a teenager.  If marketing to a portion of the family travel market, think through which segment is the priority and then market to that segment.
 •     Negative motivators. With a few exceptions, most travel decisions are not made specifically at the child’s request.  However, children can complain enough that parents choose not to go to a specific location. Destinations might not attract visitors due to their child-appeal but they can lose visitors due to their lack of child-appeal.
 •     Food dislikes. Children, especially on vacation, can be a challenge to feed. Often they reject fancy foods and fine dining.  Tourism destinations that seek “family markets” must be sure to offer a variety of “simpler” or basic foods at portion control quantities and at affordable prices
 •     Noise control.  Children can be noisy. Tourism areas that seek to be child-friendly need to provide spaces where children are not expected to speak in moderate tones and will not be disturbing to other guests. Children’s noise may be seen as either cute or annoying depending on the location and situation into which they are placed.
 •     Centers of Lodging Children; Tourism family destinations need to think through the lodging challenges. These range for rails around swimming pools in the case or older children to easily accessible diaper changing areas. Lodging locations need to offer a variety of unique services from childcare to bottle warmers.
 •     Cultural events: Children often complain of boredom and push parents to leave a locale at an earlier time than the parents might prefer. On the other hand, if children are not exposed to museums, plays, or concerts they will never learn.  Tourism destinations that seek the family market may want to consider not only matinees but also half –performances or other methods to deal with shorter attention spans.

To help you market to this important segment of the world of travel and tourism, Tourism Tidbits offers the following suggestions.

-Understand what drives your segment of the child/young adult travel market. Because this is such a wide segment of the travel market, no one destination can appeal to all of it.  Segment your market by attractions, price and offerings and then appeal to the part of the youth market that matches your reality.

-Young Adult and Children’s tourism is multi-faceted.  Some of the more popular sports for children are amusement parks, seaside vacations, television-inspired vacations and school cultural experiences.  The latter is important because it occurs outside of the family and usually has a prepaid package as part of the experience.  The school travel tourism market often has not been recognized as a major source of income by the tourism industry.

-Do not overlook multi-generational travel.  Grandparents love to spoil grandchildren and recent retirees might be the wealthiest brackets of retired people in history.  Young grandparents are still well enough for physical activity and wealthy enough to spoil the next generation. Develop special grandparent/grandchildren packages.  Offer hotel rooms that provide both privacy and easy access and develop food and eating schedules around young travelers’ needs.

-See and market to children as sophisticated consumers. Children watch television and are Internet savvy.  Offer well thought through services that appeal to specific age groups.  Remember one size does not fit all.  As children are ever more exposed to a computerized world they are “aging” faster and are more aware of everything from sex to politics at ever-younger ages.

Dr. Peter Tarlow is president of Tourism & More and head of the eTN Travel Security and Certification program. More information: www.certified.travel

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

ព័ត៌មានទាក់ទង

អំពី​អ្នក​និពន្ធ

បណ្ឌិត Peter E. Tarlow

លោកបណ្ឌិត Peter E. Tarlow គឺជាវាគ្មិន និងជាអ្នកជំនាញដ៏ល្បីលើពិភពលោកដែលមានឯកទេសលើផលប៉ះពាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្ម និងអំពើភេរវកម្មលើឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យព្រឹត្តិការណ៍ និងទេសចរណ៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ច។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1990 មក លោក Tarlow បាននិងកំពុងជួយសហគមន៍ទេសចរណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាដូចជាសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរ ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ទីផ្សារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងគំនិតច្នៃប្រឌិត។

ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីម្នាក់នៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខទេសចរណ៍ លោក Tarlow គឺជាអ្នកនិពន្ធដែលរួមចំណែកដល់សៀវភៅជាច្រើនស្តីពីសន្តិសុខទេសចរណ៍ ហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ រួមទាំងអត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុង The Futurist ទស្សនាវដ្តីទេសចរណ៍ និង ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព។ អត្ថបទដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ធំទូលាយរបស់ Tarlow រួមមានអត្ថបទលើប្រធានបទដូចជា៖ "ទេសចរណ៍ងងឹត" ទ្រឹស្តីនៃអំពើភេរវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទេសចរណ៍ សាសនា និងភេរវកម្ម និងទេសចរណ៍តាមនាវា។ Tarlow ក៏សរសេរ និងបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រទេសចរណ៍អនឡាញដ៏ពេញនិយម Tourism Tidbits ដែលអានដោយអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍រាប់ពាន់នាក់ជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និងព័រទុយហ្គាល់។

https://safertourism.com/