ការចាប់ផ្តើម

ប្រើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដើម្បីបោះពុម្ពជា PDF ។

សម្គាល់ៈ Google Chrome និង Microsoft Edge ត្រូវបានណែនាំអោយផលិតជា PDF ។

ប្រើ "មើលការបោះពុម្ព" របស់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការមើលជាមុនល្អបំផុត។

eTurboNews | និន្នាការ | ព័ត៌មានទេសចរណ៍លើអ៊ីនធឺណិត

សកល | ឯករាជ្យ | ទាន់ពេលវេលា

eturbonews.com