ប្រភេទ - ព័ត៌មានខ្សែធ្វើដំណើរ

Travelwirenews

ព័ត៌មានថ្មីៗសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអ្នកទេសចរ។ អ្វី​ដែល​ត្រូវធ្វើ? តើមានព័ត៌មានថ្មីបំផុតអ្វីខ្លះក្នុងទិសដៅធ្វើដំណើរនិងទេសចរណ៍ជុំវិញពិភពលោក?

ការព្យួរពន្ធពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមហ៊ុនប៊ូអ៊ីង - អ៊ែរប៊ឺ ...

រហូតមកដល់ពេលនេះពន្ធអាករលើទំនិញផ្សេងៗបានប៉ះពាល់ដល់ជិត ៥០ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមក