ប្រភេទ - អាយស៊ីអាយធី

សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃដៃគូទេសចរណ៍គឺជាអង្គការសមាជិកភាពសកលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍។

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងគុណភាព = អាជីវកម្ម