ប្រភេទ - ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍។ eTurboNews ធ្វើឱ្យអ្នកដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិស្តីពីការធ្វើដំណើរទេសចរណ៍អ្នកទេសចរនិងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងឧស្សាហកម្មនៅពីក្រោយ។ eTurboNews (eTN) ធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកត្រួសត្រាយអ៊ិនធឺណិតរហូតដល់នាទីហើយព័ត៌មានដែលអ្នករកបានតែនៅលើអ៊ីធីអិន (eTurboNews)