ប្រភេទ - សម្រាប់ការដោះលែងជាបន្ទាន់

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

ប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៍អាហ្វ្រិកសន្យាគាំទ្រដល់ ...

ប្រទេសតង់ហ្សានីមានប្រធានាធិបតីថ្មីគឺឯកឧត្តម Samia Suluhu Hassan ។ ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍មានកំរិតខ្ពស់…