ប្រភេទ - សំភាសន៍

សម្ភាសន៍និងស្វែងយល់ពីនិន្នាការជាមួយអ្នកដឹកនាំក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងទេសចរណ៍។ចុច​ទីនេះ ស្នើសុំសំភាសន៍ជាមួយ eTN ។

នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមបូព៌ា៖ ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ ២០២១

មជ្ឈឹមបូព៌ាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាទើបតែស្ថិតនៅក្នុង ...