ស្លាក - អ៊ុយក្រែន

របាយការណ៍វិភាគចំណូលទីផ្សារអាហាររូបត្ថម្ភ និងនិន្នាការតាមប្រភេទផលិតផល តាមកម្មវិធី ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងតំបន់ ដោយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយបណ្តាញចែកចាយ និងការព្យាករណ៍ផ្នែក ឆ្នាំ 2022 – 2030